LOSSINGEN MET OF ZONDER INVERSIE

EINDVERSLAG SEIZOEN 2011  

 

m.a.zwanenburg

 

 

A. DOEL VAN HET ONDERZOEK

Het wedvluchtverloop in 2011 te toetsen op de lossingencondities en of  inversie enige invloed heeft op de concoursduur. Uit het wedvluchtverloop is duidelijk, dat inversie een rol speelt in de duur van de concoursen.

 

Om een goed vergelijk te kunnen maken is in deze opstelling het rayon Samenspel Leiden (Afd Zuid Holland) en RayonB (Afd Nrd Holland) genomen. Deze twee rayon liggen geografisch in een lijn en hebben qua afstand hetzelfde vliegprogramma. Opvallend is dat Afd. Zuid – Holland bijna altijd vroeg lost en uit de grafiek blijkt, dat dit gevolgen heeft voor de concoursduur.

 

Het inzichtelijk maken van de factoren, die bepalend zijn voor een verantwoordelijke lossing. Door zo goed mogelijke lossingen op basis van de IWB lossinggegevens, gepresenteerd op SBS6, pagina 861), kan de druk van de buitenwacht en het achterblijven van duiven verminderen. 

 

B. KENNIS

Het onderzoek door mij, is niet gebaseerd op enige kennis van lossingindicatoren. Ik ben slechts een waarnemer, die alle gepubliceerde lossingcondities van de wedvluchten in 2011 heeft vastgelegd en in tabellen inzichtelijk heeft gemaakt.

 

C.PRESENTATIE LOSSINGSOMSTANDIGHEDEN                     

De wedvluchten zijn, zoals gebruikelijk in onze sport, opgesplitst in :

Vitesse, Midfond, Dagfond, Jonge Duiven en de Natour.

 

Voor ieder onderdeel zijn per wedvlucht bijgehouden de lossingplaats, de lossingtijden, de snelheid van de eerste en de vijftigste duif, de duur van het concours en het aantal ingekorfde duiven.

 

Tevens zijn de toelichting en de lossingindicatoren vermeld.   

 

D. WEDVLUCHTVERLOOP PER ONDERDEEL

 

De uitgebreide wedvluchtgegevens van de Vitesse, Midfond, Dagfond, Jonge Duiven en de Natour, ziet u op BIJLAGE D. Onder ieder onderdeel treft U een grafiek aan. Hierop kunt u het verloop zien tussen de lossingen van Samenspel Leiden en RayonB van de Afdeling Noord-Holland. 

           

E. CONVOYEURSVERSLAGEN VAN WIM WIJFJE

 

Door de heer Wim Wijfje zijn over de wedvluchten in 2011 wekelijks verslagen gemaakt. In enkele verslagen wordt melding gemaakt van wedvluchten, die een slecht verloop kennen. Enkele van deze verslagen heb ik opgenomen. Als u naar de BIJLAGE E gaat, kunt u de uitgebreide verslagen lezen.


 

F. DIVERSE ARTIKELEN

Zie Bijlagen

 

            2.1     Inversie Volkskrant 1977. De zomertijd gaat in, massale verliezen van duiven

         2.2     Inversie Wikipedia

         2.3     Vliegen zonder verliezen door Willem Mulder

         2.4     Temperatuurinversie Bron : WIS EN WAS

         2.5     Frontale storingen Bron : WIS EN WAS

         2.6     Noorderlicht Bron : WIS EN WAS

         2.7     Magnetische stormen Bron : WIS EN WAS

         2.8     De ontdekking door Steven van Breemen

         2.9     Lossingprotocol Afdeling Noord – Holland

         2.10    Africhten en lossen, voorstel Ons Genoegen, Beverwijk 

         2.11    Twee luchtlagen voorbeeld van inversie door Steven van Breemen

         2.12    Oostenwind door Albert Winkel, Drachten (Lid WOWD)  

        

G. ADVIEZEN

            INVERSIE

Uit dit onderzoek wordt volkomen duidelijk, dat inversie grote invloed heeft op de concoursen. Van alle concoursen met inversie, waarbij Zuid – Holland steeds als eerste gelost heeft, is er slechts één normaal verlopen.

De concoursen van het Samenspel Leiden e.o duren gemiddeld:

 

Vitesse         16 minuten    Slechtste concours   26 minuten

Midfond        28                                            68

Dagfond       57                                            97

Jongen         40                                            100    

Navluchten    17                                            25

                                                         

                                   en voor de Afdeling Noord-Holland, Rayon B, gemiddeld:

 

Vitesse          9 minuten     Slechtste concours   14 minuten

Midfond        20                                            47

Dagfond       37                                            83

Jongen         34                                            52

Navluchten    15                                            35

                           

                             Gezamenlijk concours, onder verantwoordelijkheid van Zuid-Holland? 

 

-      In het lossingprotocol wordt aangegeven, dat er zo vroeg mogelijk wordt gelost. Dat is wel een begrijpelijk streven, maar het lokt ook uit om risico te nemen. Mijns inziens dient het lossingprotocol op dit punt te zeker worden aangepast. Er kan pas een half uur later na het verdwijnen van inversie gelost worden. Uit bovenstaande blijkt heel duidelijk dat vroeg lossen met inversie een beetje dom is.

 

-      Uit het onderzoek, de vergelijking tussen Afdeling Zuid – Holland, Samenspel Leiden eo, en Afdeling Noord–Holland, rayon B, is gebleken dat bij normale lossingcondities de concoursduur gelijk is. 

 

 

FRONTALE STORINGEN

Ook uit het onderzoek blijkt dat er in 2011 3 vluchten zijn geweest met frontale storingen. Hiervan zijn er twee slecht verlopen. In de studie naar de weerseffecten, vastgelegd in het einderapport WIS en WAS,  is het opmerkelijk dat vastgesteld is dat ongeveer driekwart van deze gevallen leidt tot een moeizame of slechte thuiskomst. Frontale storingen zijn al geruime tijd voor de concoursdag bekend.

 

-      Aangezien het duidelijk is dat een frontale storing voor de duiven een bijna onneembare barrière is en de duiven het vertikken om er doorheen te vliegen (persoonlijke mededeling, Arie van Dam), dienen bij deze omstandigheden de wedvluchten te worden uitgesteld of afgelast.

 

 

MAGNETISCHE VELDEN

Het poollicht hangt samen met uitbarstingen op de zon, waarbij grote hoeveelheden geladen deeltjes het heelal in geslingerd worden, waarbij ze de aarde kunnen raken. Het komt voor dat het vliegverkeer wordt omgeleid. Deze uitbarstingen zijn een paar dagen voor de lossing bekend. Omdat het niet al te vaak gebeurt, is het moeilijk om aan te geven dat dit van invloed is op een concours. Wel is het vrij zeker dat duiven magnetische velden kunnen voelen.

 

-      Alhoewel de meningen hierover verdeeld zijn, is voorzichtigheid geboden als er ook andere negatieve lossingfactoren zijn. 

 

MAGNETISCHE VELDEN, DE ONTDEKKING

In verband met de door hem gevonden informatie heeft Steven van Breemen de opleerroute van zijn jonge duiven aangepast. Na jaren van problemen en verliezen blijkt ineens blijkt dat jonge duiven als een speer naar huis kunnen komen zonder verliezen. Steven gaat hierbij uit van de Netwerkkaarten.

        

-      De laatste inzichten/meningen over de invloed van elektromagnetische velden op het oriëntatievermogen van postduiven zou het gevoel dat deze van invloed zijn wel eens kunnen ondersteunen.

 

-      Als we wel rekening zouden houden met de ligging van de hoge spanningsleidingen (150KV en 380KV) in Nederland, dan zijn losplaatsen als Alphen a/d Rijn,  Geertruidenberg en Zevenbergschenhoek absoluut verboden terrein. Het Noordzeekanaal is ook een lastig obstakel omdat daarlangs ook een leiding ligt, maar die is voor veel leden in Noord-Holland onvermijdbaar. Voor de leden van de rayons A en B ligt er langs de kust ruimte om af te richten zonder al te veel obstakels. De route: NoordwijkKatwijk – Rijswijk – Bergen op Zoom lijkt de meest optimale route.                 

 

LOSSINGPROTOCOL

In het lossingprotocol zijn er nu drie personen genoemd, die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van dit protocol. Een van de uitgangspunten is dat er zo weinig mogelijk concoursen worden afgelast.

 

-      Of dit in het plaatje van dierenwelzijn past, waag ik zeer te betwijfelen. Ik denk dat het verstandiger is om hier anders mee om te gaan. Zo vaak mogelijk lossen, als dit voor het welzijn van de duiven passend is. Neemt niet weg dat er ook hele bijzondere redenen moeten zijn, om af te kunnen wijken van het vliegprogramma.

 

-      Het is ook van belang dat de leden duidelijk wordt gemaakt, dat de lossingtijden afhankelijk zijn van de weersomstandigheden en dat in het belang van de duiven, bij inversie een half uur nadat de inversie verdwenen is worden gelost. Nu is de algemene reactie: waarom zijn alle anderen concoursen al los en die van ons niet. In mijn beleving is het een taak van het bestuur om de dit de leden goed uit te leggen.

 

-      Het afgelopen jaar hebben diverse personen uitingen gedaan richting lossingverantwoordelijken en het bestuur, die bij een goed en verantwoord lossingbeleid voorkomen hadden kunnen worden c.q. niet gemaakt zouden zijn.

 

-      Een aanbeveling is om ook gebruik te maken van Zimoa, Zeeuws Instituut voor Meteorologische opleidingen en adviezen.

 

TOT SLOT

-      De uiteindelijke verantwoording voor de lossingen, ligt bij het bestuur en het lijkt mij handig om in het lossingprotocol aan te geven wat de lossingcriteria zijn, en dit ook naar de leden te communiceren. 

 

-      Er zou een lossingcommissie van tenminste 3 personen dienen te zijn, die in gezamenlijk overleg toestemming verlenen aan het lossen van de duiven.

 

-      Het streven moet zijn dat wij de beste lossingcommissie van Nederland hebben met de minste verliezen en heel goed lopende concoursen.

                                                                 

BIJLAGE D

1.1      WEDVLUCHTVERLOOP       VITESSE

            DE LOSSINGSOMSTANDIGHEDEN  EN DE

            Lossingscondities (F =FRANKRIJK, B=BELGIE EN N=NEDERLAND)

            statisch overzicht      

 

verklaring

ROOD             = Riskant                

ORANJE         = TWIJFELACHTIG

GROEN           = GOED        

 

WEDVLUCHTVERLOOP

  

   Vitesse 1

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam.Leiden

Strombeek

9.45 uur

1273m/pm

1235m/pm

13 m

6195

Afd.NH Ray B

St.Job t Goor

10.30 uur

1317m/pm

1284m/pm

8 m

3378

Om 10.00  uur  is de bewolking weg en de onderste inversie.

Nb. Er zijn kennlijk een 2tal inversies?

 

VITESSE 1

F

B

N

F

B

N

F

B

N

9-4-11

8.00 uur

9.00 uur

10.00 uur

Inversie

 

- -

- -

 

- -

- -

 

++

+-

Bewolking

 

- -

- -

 

++

+-

 

++

++

Neerslag

 

++

++

 

++

++

 

++

++

Onweer

 

++

++

 

++

++

 

++

++

Zicht

 

+-

+-

 

++

++

 

++

++

Windrichting

 

nno4

ono4

 

nno4

ono4

 

nno4

ono4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

 

- -

- -

 

+-

+-

 

++

++

 

   Vitesse 2

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Nijvel

9.00 uur

1563m/pm

1533m/pm

8 m

5950

Afd.NH RayB

Strombeek

10.15 uur

1493m/pm

1482m/pm

6 m

3483

Inversie ruimt op tussen 10.00/11.00uur. Subsidentie – inversie op 2300m.

(Het is nog erg koud in de ochtend)     

 

VITESSE 2

F

B

N

F

B

N

16-4-11

9.00 uur

10.00 uur

Inversie

 

- -

- -

 

- -

- -

Bewolking

 

++

++

 

++

+-

Neerslag

 

++

++

 

++

++

Onweer

 

++

++

 

++

++

Zicht

 

+-

+-

 

+-

+-

Windrichting

 

v1

z1

 

v1

z1

Advies

 

- -

- -

 

+-

+-

 

   Vitesse 3

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Moeskroen

7.45 uur

1284m/pm

1227m/pm

26 m

5854

Afd.NH RayB

Nijvel

9.00 uur

1387m/pm

1354m/pm

11 m

3483

 De scherpte van de inversie is om 9.00uur wel weg.

 

VITESSE 3

F

B

N

23-4-11

8.00 uur

Inversie

 

+-

+-

Bewolking

 

++

++

Neerslag

 

++

++

Onweer

 

++

++

Zicht

 

++

++

Windrichting

 

o2

o2

Advies

 

+-

+-

 

   Vitesse 4

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam.Leiden

Peronne

8.15 uur

1182m/pm

1142m/pm

25 m

5710

Afd.NH Ray B

Nijvel

8.00 uur

1319m/pm

1284m/pm

13 m

3441

Bij 12/13 graden is de inversie snel opgeruimd.

NB. De lossingsbevoegden lijkt mij dit erg vaag. Bij het lossen was de temperatuur niet

boven de 10 graden.

     

        

VITESSE 4

F

B

N

30-4-11

8.00 uur

Inversie

+-

+-

+-

Bewolking

++

++

++

Neerslag

++

++

++

Onweer

++

++

++

Zicht

++

++

++

Windrichting

nno2

nno2

nno2

 

 

 

 

Advies

++

++

++

 

   Vitesse 5

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam.Leiden

Mantes Jolie

9.15 uur

1322m/pm

1290m/pm

21 m

4885

Afd.NH Ray B

Pommeroeul

10.05 uur

1317m/pm

1284m/pm

7 m

3378

 Om 7.00uur

 Een trog voor de westkust trekt naar het oosten en verlaat om 13.00uur het land. In de trog lage stratus   

 en de kans op wat motregen. Achter de storing wordt de wind wnw. Inversie opgeruimd van 8.00uur

 tot  10.00uur.

  

 Om 10.00uur

 De westkant van Nrd. Belgie en Frankrijk klaart op. In Frankrijk rond en voorbij Parijs nog veel bewolking.

 De opklaringen vorderen verder naar het oosten. De westenwind draait door naar wnw.

 NB.

 Buienradar Frankrijk rond Parijs regen tot 12.30

 

VITESSE 5

F

B

N

F

B

N

F

B

N

14-5-2011

8.00 uur

9.00 uur

10.00 uur

Inversie

+-

+-

++

+-

+-

++

++

++

++

Bewolking

+-

+-

++

+-

+-

++

+-

+-

++

Neerslag

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

Onweer

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Zicht

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Windrichting

v3

zzo3

zo3/4

wnw2

wnw1/2

w2

wnw2

wnw1/2

w2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

+-

+-

++

+-

+-

++

++

++

++

 

   Vitesse 6

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam.Leiden

Peronne

7.00 uur

1775m/pm

1748m/pm

9 m

3039

Afd.NH Ray B

Pommeroeul

7.45 uur

1794m/pm

1759m/pm

8 m

1604

  

Een verzwakkend koufront bereikt in de middag het Noordwesten van Nederland. Hierin zware bewolking en    

wat motregen. Verder de vlieggebieden half bewolkt met opklaringen. Lokaal op de oostlijn tot 7.30uur nevel of een mistbank. 

NB.

Voor de lossingsbevoegden lijkt mij dit erg vaag.  Bij het lossen was de temperatuur niet boven de 10 graden.

 

VITESSE 6

F

B

N

28-5-11

7.00 uur

Inversie

++

++

++

Bewolking

++

++

++

Neerslag

++

++

++

Onweer

++

++

++

Zicht

+-

+-

+-

Windrichting

wzw2

Zw3

zw4

 

 

 

 

Advies

++

++

++

 

   Vitesse 7

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Peronne

12.25 uur

1562m/pm

1504m/pm

14 m

2692

Afd.NH RayB

Pommeroeul

11.00 uur

1612m/pm

1551m/pm

14 m

1220

Een storing van fikse soms geclusterde buien trekt van Nrd.Frankrijk via Belgie naar Nederland. Achter deze storing kunnen plaatselijk buien tot ontwikkeling komen. In Nrd. Frankrijk tot 9.00uur lage bewolking. Wind Zuid-West  1-2 geleidelijk toenemend.

NB. Op buienradar tot 14.00uur langs de kust bewolkt.

 

VITESSE 7

F

B

N

F

B

N

F

B

N

11-6-11

6.50uur

9.00uur

11.00uur

Inversie

++

++

++

++

++

++

+-

++

++

Bewolking

+-

+-

- -

+-

+-

- -

+-

+-

+-

Neerslag

+-

+-

- -

+-

+-

- -

+-

+-

+-

Onweer

++

++

+-

++

+-

- -

++

++

++

Zicht

++

++

+-

++

++

+-

++

++

++

Windrichting

zw2

zw2

zw1

wzw2

zw2

zw2

z1

v1

z1

Advies

+-

- -

- -

++

- -

- -

++

++

++

 

STATISCH OVERZICHT VAN DE VITESSE VLUCHTEN

 

 

 

 

Gemiddelde tijdsduur van de vitesse vluchten :

        

         Samenspel Leiden              16.5 minuten

         Afd Nrd Holland Rayon B       9.5 minuten

 

1.2      WEDVLUCHTVERLOOP       MIDFOND

            DE LOSSINGSOMSTANDIGHEDEN EN DE         

            lossingscondities IN (F =FRANKRIJK, B=BELGIE EN N=NEDERLAND)

            statisch overzicht

 

            verklaring

            ROOD             = Riskant                

            ORANJE         = TWIJFELACHTIG

            GROEN           = GOED        

 

WEDVLUCHTVERLOOP

 

MIDFOND 1

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam.Leiden

Nanteuil

7.30 uur

1848m/pm

1723m/pm

26 m

5524

Afd.NH Ray B

Laon

8.15 uur

1810m/pm

1746m/pm

19 m

3200

8.30uur

Zuid–Ooststroming droge, warme en heldere lucht.  Boven Benelux en Frankrijk veel sluierbewolking.De zon komt daar zeker na 8.00uur makkelijk door. Inversie tussen 300 en 500meter is minder scherp.

 

MIDFOND 1

F

B

N

7-5-11

8.30 uur

Inversie

+-

+-

+-

Bewolking

++

++

++

Neerslag

++

++

++

Onweer

++

++

++

Zicht

++

++

++

Windrichting

zzo2/3

zzo2/3

zzo2/3

 

 

 

 

Advies

++

++

++

NB.

Er is geen tijdstip genoemd wanneer de inversie minder scherp is.

 

MIDFOND 2

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Nanteuil

7.15 uur

1402m/pm

1373m/pm

20 m

4916

Afd.NH RayB

Morlincourt

9.15 uur

1463m/pm

1439m/pm

12 m

2302

7.30uur

Een uitloper van hoge druk zorgt voor bestendig weer. Tot 8.00uur is het wat nevelig met in Nederland mist. Van 8.00/9.00uur lost dit snel op. Wind zwak met een voorkeur voor zuid. Inversie rond 200m opgeruimd om 9.00uur.

 

8.30uur

De aanwezige nevel en mist lost het komende uur op. Hoge bewolking in Nrd – Frankrijk schermt de zon af. Wind zwak zuidelijk. De inversie tot 200m opgeruimd om 9.00uur.

 

MIDFOND 2

F

B

N

F

B

N

21-5-11

7.30uur

8.30uur

Inversie

++

++

++

+-

+-

+-

Bewolking

++

++

++

+-

++

++

Neerslag

++

++

++

++

++

++

Onweer

++

++

++

++

++

++

Zicht

++

++

- -

+-

++

+-

Windrichting

z1

z1

z1

Z1

z1

z1

Advies

- -

- -

- -

+-

++

+-

 

 

MIDFOND 3

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Mantes

7.00 uur

1054m/pm

1015m/pm

68 m

4197

Afd.NH RayB

Nanteuil

7.55 uur

1068m/pm

1021m/pm

47 m

2051

6.50uur

Het is in Frankrijk wisselend bewolkt. Een zwak warmtefront boven Belgie en Nrd. Frankrijk gaat in de loop van de dag actiever worden. De wind trekt in de loop van de dag ook nog aan. Na de middag ontstaan er buien, maar in Nederland blijft het droog.

 

NB. Convoyeursverslag W. Wijfje om niet meer voor  7.30 uur te lossen. Zie Trefwoorden

 

MIDFOND 3

F

B

N

4-6-11

6.50uur

Inversie

++

++

++

Bewolking

+-

++

++

Neerslag

++

++

++

Onweer

++

++

++

Zicht

++

++

++

Windrichting

no2

no3

no3

Advies

++

++

++

 

MIDFOND 4

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Sens

6.15 uur

1841m/pm

1804m/pm

16 m

2790

Afd.NH RayB

Morlincourt.

6.45 uur

1955m/pm

1881m/pm

16 m

1175

7.00uur

Aanvankelijk vooral in het noorden nog buien. Overal in het vlieggebied kunnen verscholen buien voorkomen. In de loop van de ochtend neemt de buiigheid weer toe. De wind is hard en vlagerig uit zuidwestelijke richting.

 

MIDFOND 4

F

B

N

F

B

N

18-6-11

7.00uur

8.30uur

Inversie

++

++

++

++

++

++

Bewolking

+-

+-

+-

+-

+-

+-

Neerslag

+-

+-

+-

- -

+-

+-

Onweer

++

++

++

++

++

++

Zicht

++

++

++

++

++

++

Windrichting

wzw4

zw4

zw4

wzw4

zw4

zw4

Advies

+-

+-

+-

- -

+-

+-

 

MIDFOND 5

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Mant de Jolie

7.00 uur

1205m/pm

1176m/pm

14 m

2237

Afd.NH RayB

Soissons

7.00 uur

1221m/pm

1191m/pm

17 m

1187

7.00uur

Op zaterdag 2 juli maakte Meteo-Consult gewag van "een kleine inversie" die opgeruimd zou worden tussen  8.00 en 9.00 uur. Op het weeroverzicht van het IWB werd om 06.30 en 07.00 uur vermeld, dat er een zwakke inversie was op 170 meter hoogte die opgeruimd zou zijn om 08.30 bij 12 graden.

 

MIDFOND 5

F

B

N

F

B

N

2-7-11

7.00uur

8.30uur

Inversie

+-

+-

+-

+-

+-

+-

Bewolking

+-

+-

+-

+-

+-

+-

Neerslag

+-

+-

+-

+-

+-

+-

Onweer

++

++

++

++

++

++

Zicht

+-

+-

+-

+-

+-

+-

Windrichting

nw2/3

nw3/4

nw3/4

nw2/3

nw3/4

nw3/4

Advies

+-

+-

+-

+-

+-

+-

 

MIDFOND 6

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Nanteuil

7.00 uur

1748m/pm

1646m/pm

24 m

1759

Afd.NH RayB

Breuil

7.30 uur

1738m/pm

1666m/pm

13 m

860

7.00uur

Een rug van hoge druk trekt naar het oosten weg. In de middag arriveert een storing met regen. Voor dit front uit valt er in West België  en West Nederland wat lichte regen. Er komen ook opklaringen voor. Inversie op 250m. opgeruimd tussen 8.00uur en 10.00uur.

 

NB. Convoyeursverslag W. Wijfje en een verklaring van het bestuur van Noord-Holland

Zie trefwoorden

 

MIDFOND 6

F

B

N

16-7-11

7.00uur

Inversie

+-

+-

+-

Bewolking

+-

+-

+-

Neerslag

++

++

+-

Onweer

++

++

++

Zicht

+-

+-

+-

Windrichting

zzw3

zzw3

zzw3

Advies

+-

+-

+-

 

STATISCH OVERZICHT VAN DE MIDFOND VLUCHTEN

 

 

 

 

 

Gemiddelde tijdsduur van de MIDFOND Vluchten :

        

         Samenspel Leiden              28 minuten   

         Afd Nrd Holland Rayon B     20.5 minuten

 

1.3      WEDVLUCHTVERLOOP       DAGFOND

            DE LOSSINGSOMSTANDIGHEDEN EN DE         

            lossingscondities IN (F =FRANKRIJK, B=BELGIE EN N=NEDERLAND)

            statisch overzicht

 

            verklaring

            ROOD             = Riskant                

            ORANJE         = TWIJFELACHTIG

            GROEN           = GOED        

 

WEDVLUCHTVERLOOP

 

DAGFOND 1

De wedvlucht op 14 mei is voor Noord-Holland een dagfondvlucht. Voor Zuid-Holland geldt dit niet. 

 

DAGFOND 2

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam.Leiden

Vierzon

7.00 uur

1595m/pm

1550m/pm

30 m

2223

Afd.NH Ray B

Orleans

7.00 uur

1656m/pm

1609m/pm

26 m

1854

 

Een verzwakkend koufront bereikt in de middag het Noordwesten van Nederland. Hierin zware bewolking en wat motregen. Verder de vlieggebieden half bewolkt met opklaringen. Lokaal op de oostlijn tot 7.30uur nevel of een mistbank.

 

DAGFOND2

F

B

N

28-5-11

7.00 uur

Inversie

++

++

++

Bewolking

++

++

++

Neerslag

++

++

++

Onweer

++

++

++

Zicht

+-

+-

+-

Windrichting

wzw2

Zw3

zw4

 

 

 

 

Advies

++

++

++

 

NB.

Voor de lossingbevoegden lijkt mij dit erg vaag.  Bij het lossen was de temperatuur niet boven de 10 graden.

 

DAGFOND 3

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Tours

9.10 uur

1461m/pm

1423m/pm

26 m

1700

Afd.NH RayB

Bourges

8.40 uur

1506m/pm

1445m/pm

40 m

1465

 

Een storing van fikse soms geclusterde buien trekt van Nrd.Frankrijk via Belgie naar Nederland. Achter deze storing kunnen plaatselijk buien tot ontwikkeling komen. In Nrd. Frankrijk tot 9.00uur lage bewolking. Wind Zuid-west  1-2 geleidelijk toenemend.

 

DAGFOND3

F

B

N

F

B

N

F

B

N

11-6-11

6.50uur

9.00uur

11.00uur

Inversie

++

++

++

++

++

++

+-

++

++

Bewolking

+-

+-

- -

+-

+-

- -

+-

+-

+-

Neerslag

+-

+-

- -

+-

+-

- -

+-

+-

+-

Onweer

++

++

+-

++

+-

- -

++

++

++

Zicht

++

++

+-

++

++

+-

++

++

++

Windrichting

zw2

zw2

zw1

wzw2

zw2

zw2

z1

v1

z1

Advies

+-

- -

- -

++

- -

- -

++

++

++

 

NB. Op buienradar tot 14.00uur langs de kust bewolkt.

 

DAGFOND 4

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Chateauroux

6.15 uur

onbekend

onbekend

onbekend

2015

Sam.Drechtsteden

Chateauroux

6.15 uur

1200m/pm

1134m/pm

94 m

1621

Afd.NH RayB

Chateauroux

6.15 uur

1190m/pm

1098m/pm

83 m

1452

 

Een warmtefront trekt van west naar oost over de Benelux. Voor het front uit en in het front lichte tot matige (mot)regen. Achter het front lage stratusbewolking met nevel. Frankrijk droog met zon. Het front ligt om 14.00 uur op de lijn Texel-Eindhoven en trekt verder weg.

 

DAGFOND4

F

B

N

26-6-11

7.00uur

Inversie

++

++

++

Bewolking

++

- -

- -

Neerslag

++

- -

- -

Onweer

++

++

++

Zicht

+-

+-

+-

Windrichting

wzw4

zw4

Zw4

Advies

+-

- -

- -

 

NB. Convoyeursverslag van W. Wijfje

Zie Trefwoorden

 

DAGFOND 5

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Argenton

9.00 uur

1439m/pm

1350m/pm

97 m

1483

Afd.NH RayB

Tours

8.15 uur

1558m/pm

1522m/pm

24 m

1162

 

7.00uur

In een Zw-stroming passeert een storing in de ochtend van Zuidwest naar Noordoost in België en Nederland. In de late ochtend en in de middag klaart het op. Een 2e regengebied nadert Bordeaux, maar blijft oostelijk van de vlieglijn. Wind Zuid tot Zuidwest 20/30 km. Per uur.     

 

11.00uur

Vanuit het westen en zuiden klaart het op. Het laatst in Friesland en Groningen. Een gebied van zware bewolking rond Peronne en Morlincourt schuift naar het oosten weg. De wind draait geleidelijk van zuidelijke richting naar westzuidwest.

 

DAGFOND5

F

B

N

F

B

N

9-7-11

7.00uur

11.00uur

Inversie

++

+-

+-

++

+ +

+-

Bewolking

+-

- -

- -

+-

+-

+-

Neerslag

+-

- -

- -

++

++

+-

Onweer

++

++

+-

++

++

++

Zicht

+-

+-

+-

+-

++

+-

Windrichting

zw2/3

zw3

zw3

wzw2/3

zw3

zw3

Advies

++

- -

- -

+ +

+-

+-

 

NB.

Na 11.00uur geen nieuwe gegevens. Wind langs de kust 5/6 beaufort

 

DAGFOND 6

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Orleans

10.15 uur

1218m/pm

1134m/pm

96 m

1248

Afd.NH RayB24-7

Argenton

9.00 uur

1297m/pm

1242m/pm

52 m

960

 

De afdeling Nrd.Holland kort de vluchten met jonge duiven 60km. In. Reden; de verwachting is dat Nijvel al vroeg heeft te kampen met stratus en motregen. Nijvel wordt Duffel en Strombeek wordt Meer.

 

7.45uur

In de ochtend trekt een zone met buiige regen over Nrd.Frankrijk. Een 2e gebied schuift over Nrd.België.

Achter deze gebieden kunnen nieuwe buien ontstaan, waarbij onweer kan voorkomen. De regen in het noorden komt vertraagd naar het zuiden. 

 

9.30uur

In de ochtend trekt een zone met buiige regen over Nrd.Frankrijk. Een gebied met regen over trekt naar het zuid-oosten. Hierachter enkele uren met opklaringen. De regen uit het noorden laat even op zich wachten.

 

DAGFOND6

F

B

N

F

B

N

23-7-2011

7.45uur

9.30uur

Inversie

+-

+-

+-

++

++

++

Bewolking

+-

+-

+-

+-

+-

+-

Neerslag

- -

- -

+-

- -

+-

++

Onweer

+-

++

++

+-

++

++

Zicht

++

++

++

+-

+-

+-

Windrichting

zw3

zw3

zw3

w3

wnw3

wnw3

Advies

- -

+-

+ -

- -

+-

++

DAGFOND6

F

B

N

 

24-7-2011

9.00uur

 

Inversie

++

++

++

 

Bewolking

++

- -

- -

 

Neerslag

++

+ -

- -

 

Onweer

++

++

++

 

Zicht

++

++

+ -

 

Windrichting

wzw3

wzw2

wzw4

 

Advies

++

- -

- -

 

 

NB.

Afdeling Zuid-Holland heeft op de 23e gelost en Noord-Holland op de 24e juli.

Een vergelijk van deze dagfondvluchten, geeft aan dat Zuid-Holland meer risico heeft genomen.

 

STATISCH OVERZICHT VAN DE DAGFOND VLUCHTEN

 

 

 

 

Gemiddelde tijdsduur van de dagfond Vluchten :

        

         Samenspel Leiden              57 minuten   

         Afd Nrd Holland Rayon B     37 minuten

 

 

1.4      WEDVLUCHTVERLOOP       JONGE DUIVEN

            DE LOSSINGSOMSTANDIGHEDEN EN DE         

            lossingscondities IN (F =FRANKRIJK, B=BELGIE EN N=NEDERLAND)

            statisch overzicht

 

            verklaring

            ROOD             = Riskant                

            ORANJE         = TWIJFELACHTIG

            GROEN           = GOED        

 

WEDVLUCHTVERLOOP

 

JONGE DUIVEN

De wedvlucht (St. Job i/t Goor) van de afdeling Nrd Holland heeft niet plaatsgevonden, waardoor er geen vergelijk mogelijk is.

 

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Strombeek

8.50 uur

1221m/pm

1181m/pm

41 m

5443

Op zaterdag 2 juli maakte Meteo-Consult gewag van "een kleine inversie" die opgeruimd zou worden tussen 8.00 en 9.00 uur. Op het weeroverzicht van het IWB werd om 06.30 en 07.00 uur vermeld, dat er een zwakke inversie was op 170 meter hoogte die opgeruimd zou zijn om 08.30 bij 12 graden .

 

JONGEN

F

B

N

F

B

N

2-7-11

7.00uur

8.30uur

Inversie

+-

+-

+-

+-

+-

+-

Bewolking

+-

+-

+-

+-

+-

+-

Neerslag

+-

+-

+-

+-

+-

+-

Onweer

++

++

++

++

++

++

Zicht

+-

+-

+-

+-

+-

+-

Windrichting

nw2/3

nw3/4

nw3/4

nw2/3

nw3/4

nw3/4

Advies

+-

+-

+-

+-

+-

+-

 

 

JONGEN 1

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Oudenaarde

12.15 uur

1680m/pm

1649m/pm

10 m

4069

Afd.NH RayB

Meer

14.10 uur

1511m/pm

1427m/pm

10 m

4442

7.00uur

In een Zw-stroming passeert een storing in de ochtend van Zuidwest naar Noordoost in België en Nederland. In de late ochtend en in de middag klaart het op. Een 2e regengebied nadert Bordeaux, maar blijft oostelijk van de vlieglijn. Wind Zuid tot Zuidwest 20/30 km. Per uur.    

 

11.00uur

Vanuit het westen en zuiden klaart het op. Het laatst in Friesland en Groningen. Een gebied van zware bewolking rond Peronne en Morlincourt schuift naar het oosten weg. De wind draait geleidelijk van zuidelijke richting naar westzuidwest.

 

JONGEN 1

F

B

N

F

B

N

9-7-11

7.00uur

11.00uur

Inversie

++

+-

+-

++

+ +

+-

Bewolking

+-

- -

- -

+-

+-

+-

Neerslag

+-

- -

- -

++

++

+-

Onweer

++

++

+-

++

++

++

Zicht

+-

+-

+-

+-

++

+-

Windrichting

zw2/3

zw3

zw3

wzw2/3

zw3

zw3

Advies

++

- -

- -

+ +

+-

+-

 

NB.

Na 11.00uur geen nieuwe gegevens. Wind langs de kust 5/6 beaufort

 

JONGEN 2

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Moeskroen

7.00 uur

1488m/pm

1447m/pm

31 m

4069

Afd.NH RayB

Strombeek

9.35 uur

1613m/pm

1449m/pm

34 m

3931

7.00uur

Een rug van hoge druk trekt naar het oosten weg. In de middag arriveert een storing met regen. Voor dit front uit valt er in West België  en West Nederland wat lichte regen. Er komen ook opklaringen voor. Inversie op 250m. opgeruimd tussen 8.00uur en 10.00uur.

 

JONGEN 2

F

B

N

16-7-11

7.00uur

Inversie

+-

+-

+-

Bewolking

+-

+-

+-

Neerslag

++

++

+-

Onweer

++

++

++

Zicht

+-

+-

+-

Windrichting

zzw3

zzw3

zzw3

Advies

+-

+-

+-

 

NB. Convoyeursverslag W. Wijfje en een verklaring van het bestuur van Noord-Holland

Zie trefwoorden

 

JONGEN 3

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Pommeroeul

13.00 uur

1354m/pm

1292m/pm

16 m

3520

Afd.NH RayB

Duffel

9.35 uur

1613m/pm

1449m/pm

34 m

3931

De afdeling Nrd.Holland kort de vluchten met jonge duiven 60km in. Reden; de verwachting is dat Nijvel al vroeg heeft te kampen met stratus en motregen. Nijvel wordt Duffel en Strombeek wordt Meer.

 

7.45uur

In de ochtend trekt een zone met buiige regen over Nrd.Frankrijk. Een 2e gebied schuift over Nrd.België.

Achter deze gebieden kunnen nieuwe buien ontstaan, waarbij onweer kan voorkomen. De regen in het noorden komt vertraagd naar het zuiden. 

 

9.30uur

In de ochtend trekt een zone met buiige regen over Nrd.Frankrijk. Een gebied met regen over trekt naar het zuid-oosten. Hierachter enkele uren met opklaringen. De regen uit het noorden laat even op zich wachten.

 

JONGEN 3

F

B

N

F

B

N

23-7-2011

7.45uur

9.30uur

Inversie

+-

+-

+-

++

++

++

Bewolking

+-

+-

+-

+-

+-

+-

Neerslag

- -

- -

+-

- -

+-

++

Onweer

+-

++

++

+-

++

++

Zicht

++

++

++

+-

+-

+-

Windrichting

zw3

zw3

zw3

w3

wnw3

wnw3

Advies

- -

+-

+ -

- -

+-

++

 

JONGEN 4

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Peronne

9.00 uur

1206m/pm

1117m/pm

45 m

3302

Afd.NH RayB

Pommeroeul

12.15 uur

1082m/pm

1014m/pm

52 m

2720

7.00uur

Met een Nrd.Westelijke stroming wordt koele lucht aangevoerd. Hieruit kan plaatselijk wat motregen vallen. In Nrd.Frankrijk komen opklaringen voor. In de opklaringen inversie tot 200m. Subsidentieinversie tot 1700m blijft. 

Zie trefwoorden

 

9.30uur

Met een Nrd.Westelijke stroming wordt constant veel zware bewolking aangevoerd. Na 11.00uur stijgt de bewolking en er is een kans dat de bewolking breekt.

Frankrijk vrij goede condities.

 

14.00uur

Zowel België als Nederland zwaar bewolkt met lichte gedeelten, maar ook met hier en daar motregen op enkele plaatsen breekt de zon door. De wind neemt in de middag nog iets af.

 

JONGEN 4

F

B

N

F

B

N

F

B

N

30-7-11

7.00uur

9.30uur

14.00uur

Inversie

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

Bewolking

+ +

- -

- -

++

- -

- -

++